โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อีเมล พิมพ์ PDF

นางพัชร ถุงทอง

 

นางสุจิตรา ชัยรักษา

 

นางกัลยา ดิษฐอาย

 

นางสาวรัชฎา เกลี้ยงกมล

 

นางสาวอภิมาศ พงศาปาน

 

ว่าที่ รต.จักรพงศ์ อินทรโชติ

 

นายสุพจน์ วงค์แก้ว

 

นางสาวกานต์พิชชา ชัยนาคิน

 

นางสาวนริสา ฉิมเรือง

 

นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2016 เวลา 10:21 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102