โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประวัติโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


9 ธันวาคม 2525 ท่านพระครูปัญญาสารสุนทร เจ้าอาวาสวัดบางสวรรค์พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในท้องถิ่นได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องขอเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบล

8 กรกฎาคม 2526 ที่ประชุมสภาตำบลเห็นชอบให้ใช้ที่ดินสารธารณประโยชน์ จำนวน 48 ไร่ 37.1 ตารางวา ติดกับถนน สุราษฎร์ธานี-กระบี่สร้างโรงเรียน
15 สิงหาคม 2526 นายมนูญ พยุงพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดบางสวรรค์ ได้นำหลักฐานก่อตั้งโรงเรียนเสนอต่อนายนภา กาญจนกีรณา นายอำเภอพระแสงเพื่อขอสนับสนุนและดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบล

1 มกราคม 2527 กรมสามัญศึกษามอบหมายให้นางสาวธัชวาลย์ ศรเกษตริน เจ้าหน้าที่กองการมัธยมมาดูสถานที่ก่อสร้างและเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสนอกรมสามัญศึกษา
2 มีนาคม 2527 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศเปิดโรงเรียน โดยให้รับนักเรียนจำนวน 2 ห้อง จำนวน 90 คนมอบให้นายเตโช นาคทองคง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระแสงวิทยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
กรมสามัญศึกษาให้ชื่อว่า "โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม" ใช้อักษรย่อ "บ.ส.ว." โดยมอบให้นายมนูญ พยุงพันธ์ ช่วยดำเนินการเปิดรับนักเรียนโดยใช้สถานที่วัดบางสวรรค์เป็นที่เรียนชั่วคราวและ
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายณรงค์ กองมณีเป็นครูใหญ่

15 กุมภาพันธ์ 2528 ย้ายจากวัดบางสวรรค์ มาเรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมในปัจจุบัน

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

1 มิถุนายน 2530 นายประสิทธิ์ เทพเลื่อน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

1 พฤศจิกายน 2532 นายอนุศักดิ์ นิ่มพิศาล ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

8 ธันวาคม 2536 นายวชิร ศรเกษตริน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

28 ธันวาคม 2538 นายวชิร ศรเกษตริน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

3 กุมภาพันธ์ 2543 นายเจนจัด ภักดีไทย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

8 พฤศจิกายน 2547 นายชัยยุทธ ศรีขจร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

10 สิงหาคม 2550 นายนรินทร์ มงกุฏสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

8 มกราคม 2552 นายมนตรี พรหมมา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

8 มกราคม 2556 นายวัชรินทร์ เพชรเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:53 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102