โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระภาษาไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

นางอุไร โนภาศ

 

นางสุกัญญา หนูคง

 

นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์

 

นางฤทัยรัตน์ ชุมพงศ์

 

นางสาววรรณิชา มณีโชติ

 

นายสันติสุข ศรีน้อย

 

นางสาวศุภลักษณ์ พุทธสาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:34 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102