โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF

ว่าที่ร้อยตรี.หญิง จันทร์ธิรา ดวงจันทร์

 

นางเพ็ญแข หนูชัยแก้ว

 

นางเจษฎาภรณ์ ภักดี

 

นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์

นายรอฮาดี ดอเลาะ


นางสาวตอยบะห์ มันนะ

นางสาวเกษฎาภรณ์ ทองมี

 

นางสาวณิชนันท์ มีสีสุข

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:53 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102