จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565