ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB