ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่สอง

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ประกาศกำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่สอง สำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายทุกระดับชั้นที่รับวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
สถานที่รับวัคซีนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนชั้น ม.๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. นักเรียนชั้น ม.๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. นักเรียนชั้น ม.๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. นักเรียนชั้น ม.๔ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. นักเรียนชั้น ม.๕ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. และนักเรียนชั้น ม.๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  การแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน

เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนตัวจริง
๒.แบบแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียนให้นักเรียนฉีดวัคซีน (ผู้ปกครองต้องลงชื่อให้เรียนร้อย)
๓.แบบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน  (ผู้ปกครองต้องลงชื่อให้เรียนร้อย)

**เอกสารข้อ ๒ และ ๓ สามารถรับได้จากบริเวณป้อมยามหน้าประตูโรงเรียน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ 
- หากนักเรียนมีบัญหาด้านสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน

ข้อควรรู้และเตรียมความพร้อม
๑.ประวัติเคยรับฉีดวัคซีนอื่นๆ (ถ้ามี)
๒.กรณีที่ติดเชื้อ Covid มาก่อนต้องเว้นระยะห่างนับตั้งแต่วันที่ติดเชื้อจนถึงวันที่รับวัคซีน ต้องมากกว่า ๙๐ วัน
๓.นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือกักตัวที่เฝ้าระวังดูอาการยังไม่สามารถรับวัคซีนได้

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,13:59   อ่าน 64 ครั้ง