ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ร่วมประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญใดๆ (No Gift Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด (No Gift Policy) ในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และมีการเผยแพร่ประกาศนโยบายดังกล่าวสู่สาธารณะชนใน Website หลักของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม รวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,12:14   อ่าน 92 ครั้ง