โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์  ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่