โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์  ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา
ปัญญา นรนํรตนํ (ปัญญาเป็นรัตนของนรชน)

วิสัยทัศน์
"เสมอภาคทางการศึกษา  นำศาสตร์พระราชา  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  บนวิถีไทย"