โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์  ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
คณะผู้บริหาร

นายธรรมดล หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิจิตร ประสูติสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไกรสร แก้วโลก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนพพร คงทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา