ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานแผนงานงบประมาณ
ปฏิทินการดำเนินงานแผนงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 424.5 KB 105
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 108
แบบใบปะหน้า_สรุปงบ65 (กลุ่มงาน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 106
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์_สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 18.14 KB 98
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์_สพม.สฎชพ. Word Document ขนาดไฟล์ 19.88 KB 100
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด_โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.87 KB 98
แบบฟอร์มโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 33.92 KB 104
แบบฟอร์มกิจกรรม แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.67 KB 101
>คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 112
>บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 123
คู่มือการใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.67 KB 112
แบบรายผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 122
บริหารงานทั่วไป
คู่มือ แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564 บสว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 44196
งานบุคคล
บันทึกข้อความ หนังสือภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 25.71 KB 36