ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานงานแผนงานงบประมาณ
ปฏิทินการดำเนินงานแผนงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 JPEG Image ขนาดไฟล์ 424.5 KB 118
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 121
แบบใบปะหน้า_สรุปงบ65 (กลุ่มงาน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 114
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์_สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 18.14 KB 104
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์_สพม.สฎชพ. Word Document ขนาดไฟล์ 19.88 KB 106
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด_โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.87 KB 105
แบบฟอร์มโครงการ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 33.92 KB 113
แบบฟอร์มกิจกรรม แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.67 KB 126
>คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 136
>บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 146
คู่มือการใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.67 KB 119
แบบรายผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 148
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
คู่มือ แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564 บสว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 44202
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความ หนังสือภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 25.71 KB 47
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เอกสารหมายเลข 17 บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 24.31 KB 84
เอกสารหมายเลข 15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Word Document ขนาดไฟล์ 27.04 KB 59
เอกสารหมายเลข 14 แบบสำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ การเรียนการสอนในรายการประเมินห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 61
เอกสารหมายเลข 13 แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 22.63 KB 62
เอกสารหมายเลข 12 แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติด Word Document ขนาดไฟล์ 279.64 KB 54
เอกสารหมายเลข 10 ตัวอย่างโครงการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 56.9 KB 63
เอกสารหมายเลข 11 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 22.63 KB 69
เอกสารหมายเลข 9 แบบเสนออนุมัติโครงงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 278.83 KB 73
เอกสารหมายเลข 8 สรุปผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.67 KB 79
เอกสารหมายเลข 7 รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 279.08 KB 79
เอกสารหมายเลข 6 แผนปฏิบัติการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 20.12 KB 66
เอกสารหมายเลข 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 41.76 KB 76
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 32.07 KB 89
เอกสารหมายเลข 1 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 18.6 KB 98