ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามออนไลน์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ขอขอบคุณท่าน ดร.ณัฐติกา หอมประกอบ ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ​ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์  ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดการดำเนินงานโครงการต่อไป
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,09:40   อ่าน 53 ครั้ง