ภาพกิจกรรม
คัดกรองประวัตินักเรียนที่มีความเสี่ยงและทำการตรวจ ATK
คัดกรองประวัตินักเรียนที่มีความเสี่ยงและทำการตรวจ ATK
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมดำเนินการคัดกรองประวัตินักเรียนที่มีความเสี่ยงและทำการสุ่มตรวจนักเรียนและนักเรียนที่มีความเสี่ยง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยทางโรงเรียนเปิดเรียนแบบสลับเรียนตามเลขที่คี่และเลขที่คู่เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มาเรียนแบบ On-site และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมขอขอบคุณ หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางสวรรค์ โรงพยาบาลพระแสง ที่ให้ความรู้ คำแนะนำในการคัดกรองประวัตินักเรียนที่มีความเสี่ยง และการใช้งานชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564,12:08   อ่าน 208 ครั้ง