ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพผู้เรียนสู่วิถีผู้นำ ของสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสาวณิชา ชูประทีป ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพผู้เรียนสู่วิถีผู้นำ ของสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เพื่อสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้นางสาวณิชา ชูประทีป ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียน และความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและความเป็นผู้นำที่ดีตามวิถีประชาธิไตย
ขอขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนศึกษา ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,10:18   อ่าน 37 ครั้ง