ภาพกิจกรรม
การออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีกาศึกษา ๒๕๖๖
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมดำเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีกาศึกษา ๒๕๖๖ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่บริการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษและประเภทห้องเรียนทั่วไป ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,12:17   อ่าน 58 ครั้ง