ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมดำเนินกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้  กิจกรรมการประกอบอาหาร การเข้าค่ายพักแรม เป็นต้น เพื่อเป็นการปลูกฝั่งระเบียบวินัย องค์ความรู้วิชาลูกเสือให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,12:18   อ่าน 65 ครั้ง