ภาพกิจกรรม
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
     โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดรวมถึงสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆ  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นางกันทนา จันทร์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวศษิตา  โลกถวิล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:09   อ่าน 103 ครั้ง