ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบทดสอบดิจิทัล (Digital Testing) ระหว่าง วันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๖  ในโอกาสนี้ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (ประธานศูนย์สอบ) ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นายธรรมดล หงษ์ทอง ประธานสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย ศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบและให้กำลังใจคณะครูกรรมการคุมสอบและนักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมเพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:17   อ่าน 25 ครั้ง