กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูก้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางอุไร โนภาศ

นางสาวฤทัยรัตน์ ชูขันธ์

นายสันติสุข ศรีน้อย

นางสาวเสาวรัตน์ โทสิทธิ์

นายสาคร สมนิล

ว่าที่ ร.ต.สุริยา ขวัญช่วย

นางสาวภูริดา ชนะวรรณ์