กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิตารีย์ สำเภา

นางสาวเพ็ญแข หนูชัยแก้ว

นางสาวตอยบะห์ มันนะ

นายชญณัฐ อินยัญญะ

นางสาวสุณิสา ไก่แก้ว

นางปุญนิสา สาเรศ

นางกาญจนา ทิมบำรุง

นางสาวเพ็ญพิชชา สายแก้ว

นางสาวอภิมาศ พงศาปาน

ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์ อินทรโชติ

นางอิศริยา ขำปาน

นายเอกลักษณ์ รักไทรทอง
ครู คศ.1

นายสุพจน์ วงศแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวนุชรี แสงสุด

นางสาวชลิดา หลักศิลา