กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอนุสรณ์ เทียนแก้ว

นางสาวจุฬารัตน์ เทพบุรี

นายชวน เกื้อทองสั้น

นางสาวชนากานต์ ผุดผาด

นายสิริวัฒน์ บริพิศ

ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ แมนเมือง

นายบุญชิน พันธ์นิตย์

นายทินภัทร ปุณจันทร์

นางสาวสุกัญญา บำรุงภักดิ์