กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณธนัย มากทอง

นางชฎาทิพย์ พวงงาม

นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่ม

นายวิทวัส สุวรรณรัตน์

นางสาวจินดารัตน์ คงแก้ว