กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมนธิรา ช่วยเกิด

นางสาวอรพรรณ์ การอรชัย

นางสาวสุภาวดี บ้าง

นางภัททิยา อินยัญญะ

นางสาวรัตติยา หนูประดิษฐ

นางสาวสุพิชชา ณ นคร

นางสาวกฤษณา บุญมา

นางสาวพัทนีย์ ชอบทำกิจ

นางสาวรอสานี หมาดมานัง

นางสาวพิชยา สืบสาย

Mr.Simon Hendrikse

Mr.Joven Macawli Bragas